Trung tâm hỗ trợ

Tại đây, Quý khách được giới thiệu, hướng dẫn chi tiết về các sản phẩm dịch vụ trực tuyến, các quy định giao dịch trên thị trường chứng khoán và các sản phẩm dịch vụ mà FPTS đang cung cấp.

EzOpen- Dịch vụ Đăng ký mở tài khoản trực tuyến Giới thiệu | Hướng dẫn | Video

EzCustody - Lưu ký chứng khoán trực tuyến Giới thiệu | Hướng dẫn | Video

EzTrade - Dịch vụ Giao dịch trực tuyến Giới thiệu | Hướng dẫn | Video

MarketWatch - Bảng giá trực tuyến đa tiện ích Giới thiệu | Hướng dẫn | Video

Biểu đồ phân tích kỹ thuật Giới thiệu | Hướng dẫn | Video

EzStopLoss - Đặt trước lệnh chờ mua/bán trực tuyến Giới thiệu | Hướng dẫn | Video

EzOddlot - Đặt lệnh Bán Chứng khoán Lô lẻ Trực tuyến Giới thiệu | Hướng dẫn | Video

EzMargin/EzMortgage – Dịch vụ Giao dịch ký quỹ Giới thiệu | Hướng dẫn | Video

EzMargin Pro - Giao dịch ký quỹ theo sức mua Giới thiệu | Hướng dẫn | Video

Giao dịch ký quỹ chứng khoán theo sức mua (gọi tắt là EzMargin Pro): là giao dịch chứng khoán của khách hàng có sử dụng tiền vay từ Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS), được đảm bảo bằng các chứng khoán ký quỹ và các tài sản khác trên tài khoản của khách hàng.

Các đặc điểm của EzMargin Pro:

- Sức mua (bao gồm: sức mua cơ sở và sức mua tổng hợp) được hệ thống tự động tính toán và cập nhật lên hệ thống để khách hàng sử dụng.

Sức mua cơ sở = Tiền mặt + Tiền bán chờ về + Sức mua bẩy từ Chứng khoán - Dư nợ - Lãi vay lũy kế - Tiền treo mua trong phiên (Trong đó: Sức mua bẩy từ chứng khoán (hay Giá trị chứng khoán đảm bảo quy đổi) sẽ phụ thuộc vào số lượng chứng khoán, giá thị trường, giá cho vay tối đa và của các chứng khoán trong danh mục và tỷ lệ cho vay tương ứng).

Sức mua tổng hợp xuất hiện trên màn hình mua chứng khoán sau khi Quý khách nhập mã chứng khoán cần mua: Sức mua tổng hợp = Sức mua cơ sở / (1 – Tỷ lệ cho vay của mã chứng khoán).

Khách hàng được mua bất kỳ loại cổ phiếu/trái phiếu/chứng chỉ quỹ nào trong phạm vi Sức mua tổng hợp và Hạn mức còn lại.

Hệ thống tự động giải ngân hoặc thu nợ vào cuối ngày, căn cứ vào số dư tiền trên tài khoản và dư nợ tại thời điểm đó.

Lãi vay sẽ được thu vào ngày 25 hàng tháng (hoặc ngày làm việc liền kề nếu ngày 25 là ngày nghỉ / ngày lễ).

- Tài sản đảm bảo cho dư nợ vay EzMargin Pro là toàn bộ tiền mặt, tiền đang về và các chứng khoán trên tài khoản của khách hàng.

Xem tiếp | Hướng dẫn | Video

EzAdvance - Dịch vụ Ứng trước Giới thiệu | Hướng dẫn | Video

EzTransfer - Dịch vụ Đặt lệnh chuyển tiền trực tuyến Giới thiệu | Hướng dẫn | Video

EzRightsExercise - Dịch vụ Thực hiện quyền trực tuyến Giới thiệu | Hướng dẫn | Video

EzMobileTrading - Đặt lệnh và tra cứu thông tin qua thiết bị di động Giới thiệu | Hướng dẫn | Video