Liên hệ ngay với các Chuyên viên của FPTS để được hỗ trợ ngay bây giờ

Giải đáp mọi tư vấn của Nhà đầu tư về: Tư vấn đầu tư(Tư vấn mua/bán chứng khoán,Thiết lập danh mục đầu tư,Thông tin về cổ phiếu/doanh nghiệp...); Dịch vụ khách hàng:(Giải đáp các thắc mắc về sản phẩm,dịch vụ FPTS); Kế toán & Chuyển tiền (Giải đáp,hướng dẫn về nộp,rút,chuyển tiền...)

Tại Hà Nội

TƯ VẤN ĐẦU TƯ:

Tư vấn mua/bán chứng khoán,thiết lập danh mục đầu tư,Thông tin về cổ phiếu doanh nghiệp
Hoàng Đức Hiển
Tel:

024.37737070

Ext:

5924

Email:

hienhd@fpts.com.vn

Skype:

hienhd_fpts

Lê Thu Hằng
Tel:

024.37737070

Ext:

5212

Email:

hanglt@fpts.com.vn

Skype:

hanglt_fpts

Lý Bá Trọng
Tel:

024.37737070

Ext:

5206

Email:

tronglb@fpts.com.vn

Skype:

tronglb_fpts

Lê Thế Tài
Tel:

024.37737070

Ext:

5211

Email:

tailt@fpts.com.vn

Skype:

tailt_fpts

Nguyễn Thị Ngọc
Tel:

024.37737070

Ext:

5919

Email:

ngocnt@fpts.com.vn

Skype:

ngocnt_fpts

Cung Thị Bích Huyền
Tel:

024.37737070

Ext:

5906

Email:

huyenctb@fpts.com.vn

Skype:

huyenctb_fpts

Hoàng Đức Hiển
Tel:

024.37737070

Ext:

5924

Skype:hienhd_fpts
Lê Thu Hằng
Tel:

024.37737070

Ext:

5212

Skype:hanglt_fpts
Trịnh Thị Nhật Lệ
Tel:

024.37737070

Ext:

5976

Skype:lettn_fpts
Lê Thế Tài
Tel:

024.37737070

Ext:

5211

Skype:tailt_fpts
Trương Huệ Phương
Tel:

024.37737070

Ext:

5959

Cung Thị Bích Huyền
Tel:

024.37737070

Ext:

5906

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG:

Giải đáp các thắc mắc về sản phẩm, dịch vụ của FPTS
Lê Ánh Sáng
Tel:

024.37737070

Ext:

5701

Email:

sangla@fpts.com.vn

Skype:

sangla_fpts

Lê Thị Hồng Thảo
Tel:

024.37737070

Ext:

5780

Email:

thaolth@fpts.com.vn

Skype:

thaolth_fpts

Dương Thị Thiên Hương
Tel:

024.37737070

Ext:

5706

Email:

huongdtt@fpts.com.vn

Skype:

huongdtt_13

Lê Ánh Sáng
Tel:

024.37737070

Ext:

5701

Skype:sangla_fpts
Lê Thị Hồng Thảo
Tel:

024.37737070

Ext:

5780

Skype:thaolth_fpts
Dương Thị Thiên Hương
Tel:

024.37737070

Ext:

5706

Skype:huongdtt_13

KẾ TOÁN, CHUYỂN TIỀN:

Giải đáp, hướng dẫn về nộp, rút, chuyển tiền ...
Đào Trung Hiếu
Tel:

024.37737070

Ext:

6211

Email:

HieuDT@fpts.com.vn

Skype:

hieudt0102

Nguyễn Việt Hùng
Tel:

024.37737070

Ext:

5802

Email:

hungnv@fpts.com.vn

Skype:

hungnv_fpts

Nguyễn Thị Thùy Hương
Tel:

024.37737070

Ext:

6207

Email:

HuongNTT2@fpts.com.vn

Skype:

huongntt2fpts

Trần Thị Bích Ngọc
Tel:

024.37737070

Ext:

6210

Email:

Ngocttb@fpts.com.vn

Skype:

tranbichng0c

Đào Trung Hiếu
Tel:

024.37737070

Ext:

6211

Skype:hieudt0102
Nguyễn Việt Hùng
Tel:

024.37737070

Ext:

5802

Skype:hungnv_fpts
Nguyễn Thị Thùy Hương
Tel:

024.37737070

Ext:

6207

Tại TP Hồ Chí Minh

TƯ VẤN ĐẦU TƯ:

Tư vấn mua/bán chứng khoán,thiết lập danh mục đầu tư,Thông tin về cổ phiếu doanh nghiệp
Trương Việt Nga
Tel:

028.629086.86

Ext:

8901

Email:

ngatv@fpts.com.vn

Skype:

ngatv_fpts

Nguyễn Thị Hồng Linh
Tel:

028.629086.86

Ext:

8955

Email:

linhnth@fpts.com.vn

Skype:

honglinh_fpts

Thái Ngô Hùng
Tel:

028.629086.86

Ext:

8502

Email:

huyhd@fpts.com.vn

Skype:

hungtn_fpts

Trịnh Thị Phượng
Tel:

028.629086.86

Ext:

8941

Email:

chivtl@fpts.com.vn

Skype:

chivtl_fpts

Đoàn Khắc Lâm
Tel:

028.629086.86

Ext:

8922

Email:

lamdk@fpts.com.vn

Skype:

lamdk_fpts

Trương Việt Nga
Tel:

028.629086.86

Ext:

8901

Skype:ngatv_fpts
Nguyễn Thị Hồng Linh
Tel:

028.629086.86

Ext:

8955

Thái Ngô Hùng
Tel:

028.629086.86

Ext:

8502

Skype:hungtn_fpts
Trịnh Thị Phượng
Tel:

028.629086.86

Ext:

8937

Đỗ Thị Mai Hương
Tel:

(028)-62908686

Ext:

8958

Đoàn Khắc Lâm
Tel:

028.629086.86

Ext:

8922

Skype:lamdk_fpts

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG:

Giải đáp các thắc mắc về sản phẩm, dịch vụ của FPTS
Võ Thị Lan Anh
Tel:

028.629086.86

Ext:

8702

Email:

anhvtl@fpts.com.vn

Skype:

anhvtl_fpts

Hà Triều Uyên
Tel:

028.629086.86

Ext:

8705

Email:

uyenht2@fpts.com.vn

Skype:

uyenht2@fpts.com.vn

Lê Nguyên Kim
Tel:

028.629086.86

Ext:

8722

Email:

kimln@fpts.com.vn

Skype:

kimln_fpts

Danh Thị Mỹ Tiên
Tel:

028.629086.86

Ext:

8706

Email:

tiendtm@fpts.com.vn

Skype:

tiendtm_fpts

Trần Hồng Loan
Tel:

028.629086.86

Ext:

8714

Email:

loanth@fpts.com.vn

Skype:

loanth@fpts.com.vn

Ngô Thị Cẩm
Tel:

028.629086.86

Ext:

8709

Email:

camnt@fpts.com.vn

Skype:

camnt@fpts.com.vn

Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Tel:

028.629086.86

Ext:

8703

Email:

ngocnth@fpts.com.vn

Skype:

ngocnth@fpts.com.vn

Nguyễn Thị Mỹ Như
Tel:

028.629086.86

Ext:

8708

Email:

nhuntm@fpts.com.vn

Skype:

nhuntm@fpts.com.vn

Võ Thị Lan Anh
Tel:

028.629086.86

Ext:

8702

Skype:anhvtl_fpts
Hà Triều Uyên
Tel:

028.629086.86

Ext:

8705

Lê Nguyên Kim
Tel:

028.629086.86

Ext:

8722

Skype:kimln_fpts
Danh Thị Mỹ Tiên
Tel:

028.629086.86

Ext:

8706

Skype:tiendtm_fpts
Trần Hồng Loan
Tel:

028.629086.86

Ext:

8714

Trần Ngọc Cẩm Tú
Tel:

028.629086.86

Ext:

8707

Skype:tutnc_1
Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Tel:

028.629086.86

Ext:

8703

Nguyễn Thị Mỹ Như
Tel:

028.629086.86

Ext:

8708

KẾ TOÁN, CHUYỂN TIỀN:

Giải đáp, hướng dẫn về nộp, rút, chuyển tiền ...
Nguyễn Bá Duy Quang
Tel:

028.629086.86

Ext:

9205

Email:

quangnbd@fpts.com.vn

Skype:

quangnbd_fpts

Nguyễn Thị Cẩm Thanh
Tel:

028.629086.86

Ext:

9293

Email:

thanhntc@fpts.com.vn

Skype:

thanhntc_fpts

Nguyễn Bá Duy Quang
Tel:

028.629086.86

Ext:

9205

Nguyễn Thị Cẩm Thanh
Tel:

028.629086.86

Ext:

9293

Tại Đà Nẵng

TƯ VẤN ĐẦU TƯ:

Tư vấn mua/bán chứng khoán,thiết lập danh mục đầu tư,Thông tin về cổ phiếu doanh nghiệp
Lê Thị Hòa
Tel:

0236.3553 666

Ext:

678

Email:

hoalt@fpts.com.vn

Skype:

hoalt_fpts

Lê Vũ Trâm Anh
Tel:

0236.3553 666

Ext:

5906

Email:

anhlvt@fpts.com.vn

Skype:

anhlvt_fpts

Lê Thị Hòa
Tel:

0236.3553 666

Ext:

678

Skype:hoalt_fpts
Lê Vũ Trâm Anh
Tel:

0236.3553 666

Ext:

677

Skype:anhlvt_fpts

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG:

Giải đáp các thắc mắc về sản phẩm, dịch vụ của FPTS
Nguyễn Quỳnh Giang
Tel:

0236.3553 666

Ext:

666

Email:

giangnq@fpts.com.vn

Skype:

giangnq_fpts

Lê Hoàng Ngọc Anh
Tel:

0236.3553 666

Ext:

686

Email:

anhlhn@fpts.com.vn

Skype:

anhlhn_fpts

Lê Hoàng Ngọc Anh
Tel:

0236.3553 666

Ext:

686

Skype:anhlhn_fpts
Nguyễn Quỳnh Giang
Tel:

0236.3553 666

Ext:

666

Skype:giangnq_fpts

KẾ TOÁN, CHUYỂN TIỀN:

Giải đáp, hướng dẫn về nộp, rút, chuyển tiền ...
Nguyễn Phan Tuấn Nguyên
Tel:

0236.3553 666

Ext:

669

Email:

nguyennpt@fpts.com.vn

Skype:

nguyennpt_fpts

Từ Văn Nam
Tel:

024.37737070

Ext:

669

Email:

nguyennpt@fpts.com.vn

Skype:

nguyennpt_fpts

Nguyễn Phan Tuấn Nguyên
Tel:

0236.3553 666

Ext:

669

Từ Văn Nam
Tel:

0236.3553 666

Ext:

669

Skype:namtv_fpts